Polityka prywatności i RODO

Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów

 

 I

[ Administrator danych ]

AUTOPLATFORMA SP. Z O.O., ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań, REGON: 365371430, NIP: 7792446642, KRS: 0000636471,  tel.: 221 885 885

 

jest administratorem danych osobowych Klientów. Z administratorem danych można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym: Karpia 21A, 61-619 Poznań;
 • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@autoplatforma.pl.

 

II

[ Przetwarzanie danych osobowych Klientów ]

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • przedstawienia ofert cenowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f, Rozporządzenia;

– przez okres ważności oferty (na ofercie skazany jest okres jej ważności),

– lub w celach marketingowych: do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody;

 • dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych Klientów, określenie i zakres zamówionych usług, terminy realizacji usług – w celu realizacji umowy zawartej  z Klientami na realizację usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres realizacji zamówionych usług;
 • dane osobowe związane z płatnościami elektronicznymi zawarte w terminach płatniczych – w celu przyjmowania płatności elektronicznych za usługi administrowania, w związku z niezbędnością przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz Klientów, polegającego na umożliwieniu płatności elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń;
 • dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej, podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prywatnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;
 • dane osobowe Klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;
 • nagrania monitoringu wizyjnego (umieszczonego w pomieszczeniach biurowych  AUTOPLATFORMY), w celu zapewniania bezpieczeństwa mienia, bezpieczeństwa Klientów oraz informacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 miesiące od dokonania nagrania.

 

III

[ Ujawnianie danych osobowych Klientów ]

 

 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

 

 • organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej Administracji Skarbowej;
 • banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji;
 • podmiotów dotyczących terminali płatniczych;
 • operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.

 

 1. Dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, księgowości, usług prawnych lub doradczych, obsługi monitoringu wizyjnego.

 

IV

                         [ Źródło pochodzenia danych. Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą ]

 

Dane osobowe mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, szczególności z baz przedsiębiorców, książek telefonicznych, gazet reklamowych, rejestrów:

 • Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności,
 • Gospodarczej (CEIDG), REGON.

 

V

[ Wymóg podania danych  osobowych ]

 

Wymóg podania danych Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu:

 • przygotowania oferty cenowej,
 • zawarcia i wykonania umowy lub przyjęcia do realizacji przyjętego przez AUTOPLATFORMĘ zamówienia Konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy/zrealizowania zamówienia,
 • rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi w zawiązku ze zrealizowaną  umową/zamówieniem,
 • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez AUTOPLATFORMĘ.

 

 

VI

[ Prawa osób, których dane osobowe dotyczą ]

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 

 • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, których dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeśli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 • do ograniczonego przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięcia, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

3) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebnie osobie, której dane dotyczą do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

 • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art.21 RODO).

 

 1. Aby korzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VII

[ Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie ]

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

VIII      

[ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób;

 • listownie: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 • telefonicznie: (22) 531 03 000.

 

IX

[ Inspektor ochrony danych ]

 

W każdym przypadku osoba , której dane dotyczą , może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora :

 • e-mailowo, pod adres poczty elektronicznej: ar.konon@interia.pl;
 • na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

 

 

 

Layout

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!